Bylaws

OpenDoc Society is an association with its legal seat in the Netherlands. The bylaws are in Dutch.

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "OpenDoc Society". Zij is gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis en het gebruik van internationale standaarden voor het delen van informatie tussen computers, toepassingen en gebruikers.
 2. De missie is:

  Het stimuleren van gebruik en toepassingen van open standaarden op het gebied van documentformaten en het participeren in de evolutie en ontwikkeling van genoemde standaarden in een internationale context.

 3. OpenDoc Society is een vereniging volgens Nederlands recht, maar staat open voor deelnemers uit alle landen van de wereld.
 4. De vereniging tracht zonder winstoogmerk haar doel te bereiken, onder meer door:
 5. het streven naar een zo volledig mogelijke representatie van gebruikers, ontwikkelaars en andere betrokkenen die hebben te maken met ODF en gerelateerde standaarden.
 6. het ontwikkelen en onderhouden van formele en informele relaties met nationale en internationale ODF-gemeenschappen
 7. het aanbieden van informatie, deskundigheid en andere faciliteiten met betrekking tot ODF en gerelateerde standaarden
 8. het bevorderen van de toegankelijkheid van ODF voor alle individuen, groepen en organisaties in de landen waarin zij opereert
 9. het bieden van een platform voor discussie en verspreiding van inzichten rondom ODF inde landen waarin zij opereert
 10. het samenwerken met andere op het gebied van open document­standaarden actieve organisaties ten behoeve van afstemming, samenwerking en educatie
 11. het verzorgen van diensten met het oogmerk dat individuen, groepen en organisaties ODF effectief gebruiken voor communicatie, samenwerking, educatie en innovatie
 12. een bijdrage leveren aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van informatie in het publieke domein en het maatschappelijk en commercieel verkeer.
 13. het stimuleren van innovatie en nieuwe toepassingen rondom ODF
 14. het stimuleren van gebruik en ontwikkeling van ODF in het algemeen

Duur

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
 2. Gewone leden zijn die natuurlijke personen, die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
  In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ereleden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door de algemene ledenvergadering met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd op grond van de omstandigheid, dat zij zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
 5. Het bestuur houdt een register, waarin namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij of zij zijn of haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan schriftelijk geschieden aan het bestuur per het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid per direct (zonder opzeggingstermijn) kan geschieden in de volgende gevallen:
  1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 4. Opzegging door de vereniging geschiedt - namens de vereniging - door het bestuur.
 5. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging kan schriftelijk geschieden per het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.  
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging per direct (zonder opzeggingstermijn) geschiedt in de volgende gevallen:
  1. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn of haar geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
  2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld;
  3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering middels een met ten minste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit.  
 8. Van besluiten tot opzegging van casu quo ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij of zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  
 9. De algemene ledenvergadering kan het besluit tot opzegging van casu quo ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging herroepen middels een beslissing met tenminste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Participanten

Artikel 6

 1. Participanten (ook wel 'begunstigers' of  'organisatieleden' genoemd of in het Engels 'organisational members') zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen jaarlijkse bijdrage.
 2. Participanten kunnen zowel ondernemingen, overheden en overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties of samenwerkingsverbanden alsook privaatrechtelijke rechtspersonen zijn.  
 3. Participanten hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of in een separate overeenkomst zijn toegekend en opgelegd.
 4. De organisaties en ondernemingen, die zich ten tijde van de oprichting van de vereniging als participant kenbaar hebben gemaakt, mogen gebruik maken van de aanduiding "founding member of OpenDoc Society" of "founding member van OpenDocSociety.org" mits zij in het lopende kalenderjaar aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.  
 5. De vereniging heeft geen invloed op de activiteiten van de individuele participanten en kan dus niet garant staan voor eventuele zakelijke risico's, die buitenstaanders aangaan met betreffende participanten.  
 6. Het participantschap kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende kalenderjaar voor het geheel blijft verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.  
 7. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.  

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 7

 1. De leden en de participanten zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.  
 3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichting moet zijn voldaan.  
 4. Leden, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, zijn over het kalenderjaar, waarin de aanvang of het einde plaatsvindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.  

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.  
 3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meerdere bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 6. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.  

 

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 9

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij of zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar. Zij kunnen ten hoogste drie maal achtereen herkozen worden.  
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. ten aanzien van een bestuurslid, dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken.
 5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 9 lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken - een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Bestuursfuncties

Artikel 10

 1. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd.
 2. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris en een penningmeester. Het kan voor elk hunner alsook als voor de voorzitter een vervanger uit haar midden aanwijzen. Een bestuurslid kan niet langer dan gedurende drie maanden meer dan één functie bekleden en zulks alleen in gevallen, waarbij er geen andere geschikte kandidaten zijn om de taken te vervullen.  
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.  
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.  

Bestuurstaak

Artikel 11

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies, werkgroepen en expertgroepen, die door het bestuur worden benoemd uit het ledenbestand of daarbuiten, dan wel door individuele natuurlijke of rechtspersonen, die in het kader van een dienstbetrekking werkzaam zullen zijn.  
 3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor het verrichten van handelingen, welke een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan.  
 4. Leden van het bestuur kunnen geen betaalde opdrachten aan zichzelf verstrekken noch aan rechtspersonen, waarbij men (financieel) betrokken is. Een uitzondering wordt gemaakt in het geval de opdracht niet redelijkerwijs door iemand anders vervuld zou kunnen worden en het volledige zittende bestuur unaniem akkoord gaat. De leden moeten van een dergelijk intentie via de eerstvolgende nieuwsbrief of op een andere manier schriftelijk of elektronisch op de hoogte gesteld worden. Vooraf en na voltooiing worden besluiten waarbij dit speelt getoetst door een volledig onafhankelijke commissie van Toezicht, die bestaat uit tenminste drie leden zonder enige financieel belang. Indien er naar het oordeel van de commissie van Toezicht onregelmatigheden zijn opgetreden, heeft de vereniging het recht de opdracht als niet verstrekt te beschouwen en eventuele gedane betalingen terug te vorderen. Alle financiële verplichtingen die een bestuur jegens een van haar bestuursleden of een aan hem of haar gelieerde organisatie of onderneming aangaat zijn slechts geldig onder dit voorbehoud.  

Artikel 12

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Artikel 13

 1. Het bestuur draagt de zorg voor het bijeenroepen van minstens één algemene ledenvergadering per jaar.
 2. Het bestuur benoemt, schorst, ontslaat of ontbindt de commissies, werkgroepen en expertgroepen. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat personeelsleden aan wie overeenkomstig artikel 11 lid 3 bestuurstaken geheel of gedeeltelijk gedelegeerd zijn.   
 3. Het bestuur draagt de zorg voor het regelmatig (laten) organiseren van activiteiten.  

Ledenvergadering, stemrecht en besluitvorming

Artikel 14

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en het bestuur alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
 2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot zijn of haar schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.  
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Het bestuurslid, dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.  
 4. Een stemgerechtigd lid kan zijn of haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.
 5. Een lid kan ten hoogste gemachtigd zijn door twee andere leden. Een afgegeven machtiging is persoonlijk en niet overdraagbaar.  

Artikel 15  

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door hem of haar aangewezen persoon casu quo een ander bestuurslid. In de overige gevallen voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.  
 3. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 16  

 1. Een éénstemmig besluit van al degenen, die in de algemene ledenvergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 2. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.  
 3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke of elektronische stemming gewenst acht of één der aanwezigen zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Digitale stemming geschiedt met behulp van daartoe geëigende software en hardware, die zowel de validiteit van de stemming als de anonimiteit van de stemmer voldoende garandeert. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij meer dan één stemgerechtigd lid hoofdelijke stemming verlangt.
 4. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
 5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
 2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht, maar worden wel apart geteld. Als er meer blanco stemmen zijn dan niet-blanco stemmen, wordt een beslissing tot de volgende algemene ledenvergadering uitgesteld.
 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of - ingeval van een bindende voordracht - een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.  
 4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.  

Artikel 17

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op formeel (schriftelijk of elektronisch) verzoek van ten minste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.  
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke of elektronische mededeling aan de individuele stemgerechtigden op een van de officieel bij de vereniging bekendgemaakte adressen ten minste zeven kalenderdagen voor de beoogde vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één door de leden veelgelezen publicatie. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Jaarverslag

Artikel 18

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december, met dien verstande, dat het eerste boekjaar is aangevangen bij de oprichting op drieentwintig oktober tweeduizendzeven en geëindigd op eenendertig december tweeduizendacht.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur haar jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden een commissie benoemd, welke bestaat uit ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, te bewaren gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn.  

Statutenwijziging

Artikel 19

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en met de mededeling waar voor de leden het voorstel waarin de voorgedragen statuten woordelijk zijn opgenomen ter inzage ligt.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien kalenderdagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel op een daartoe geschikte plaats via de website van de vereniging beschikbaar stellen. Het secretariaat bewaart de tekst van de voorgedragen statuten tot zes maanden na afloop van de dag waarop de betreffende vergadering werd gehouden.

  Een actuele versie van de geldende statuten is te allen tijde beschikbaar op de website; wijzigingen zullen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na vaststelling verwerkt zijn.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. In deze ledenvergadering moet ten minste een/vierde van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.  
 4. Indien in een vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet een/vierde van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is, zal de statutenwijziging worden behandeld op de eerstkomende algemene ledenvergadering. In deze vergadering, opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 1, kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.  
 5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 7. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Juridische fusie; juridische splitsing

Artikel 20

Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot een juridische fusie of juridische  splitsing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 21

 1. Het bepaalde in artikel 19 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.  
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". Ook op de website dient deze aanduiding op alle pagina's toegevoegd te worden.
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip, waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar doet van de beeindiging opgave aan het in lid 7 van artikel 19 vermelde register.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 22

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld, waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 6 van overeenkomstige toepassing.  

Bevoegdheden

Artikel 23

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden.  

 

Waarvan akte is verleden te ... op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.  

 

Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben  kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.